Friday, November 16, 2012

Li Shogun (General Li), fixed.
The favorite character from a novel I've read recently.


Lí Hiển Đình tướng quân (aka Đình Đình X'D) - Thiên sư chấp vị.

No comments:

Post a Comment